رامک چیلیک با تولیدات با کیفیت برای شما

درباره ما

تهداب فابریکه ۱۳۹۲

انجنیر حاجی فریدالله رامکی رئیس این فابریکه بخاری سازی با تجربه بیست ساله که دربخش فلزات داشت اساس وبنیاد فابریکه (رامک ترک چیلیک) را بنا نهاد.
این دستاورد دراثر سعی وتلاش فراوان وخریداری امتیازیک فابریکه بخاری سازی ترکی ازکشورترکیه برای تولید اجناس مناسب جهت آسایش هموطنان میسرشد.


تجربه و تیم‌ فنی‌

انجنیر حاجی فریدالله رامکی با داشتن اضافه ازدودهه تجربه دربخش فلزات فابریکه بخاری سازی (رامک ترک چیلیک) رادرسال ۱۳۹۲ هجری شمسی تاسیس نمود.
همچنان تیم کادری وفنی این فابریکه ازداشتن تجربه کافی چندین ساله دربخش فلزات وتدریس استادان ترکی برخوردارمیباشد.
ما اجناس عالی ومرغوب را با رنگ ناسوز(لعاب) واستندرد ترکیه تولید وخدمت هموطنان عزیز پیشکش وعرضه مینماییم.